Χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η χορήγηση δανείων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ΜΜΕ. Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους - χαμηλότερα επιτόκια, λιγότερες απαιτήσεις εξασφάλισης και τέλη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μερικώς μη επιστρεπτέα επιδότηση. Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Ο δικός σας Σύμβουλος Επιχειρήσεων της ProCredit Bank θα σας καθοδηγήσει, προκειμένου να επιλέξετε τον τύπο χρηματοδότησης που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας.

 

Η ProCredit Bank προσφέρει επενδυτικά δάνεια, καθώς και δάνεια για κεφάλαια κίνησης σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Προγράμματος «InnovFin». Στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των χρηματοδοτήσεων προς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της παροχής εγγυήσεων.

 

Όροι χρηματοδότησης στα πλαίσια του Προγράμματος «InnovFin»Ποσό Έως 7,5 εκατ. ΕΥΡΩ
Νόμισμα ΕΥΡΩ
Επιτόκιο προνομιακά επιτόκια
Τέλη σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο για νομικά πρόσωπα της ProCredit Bank
Εξασφάλιση απαιτείται 50% λιγότερη εξασφάλιση

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «InnovFin», η ProCredit Bank προσφέρει δάνεια σε: 

 • επιχειρήσεις με έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη,
 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια και το εργατικό δυναμικό τους ή ο κύκλος εργασιών τους έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20% σε ετήσια βάση τα τελευταία τρία (3) χρόνια,
 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά για λιγότερο από επτά (7) χρόνια και οι δαπάνες τους για έρευνα και καινοτομία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% του συνόλου των λειτουργικών τους εξόδων,
 • επιχειρήσεις που πραγματοποιούν καινοτόμες επενδύσεις. (π.χ. παρουσίαση νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών, σημαντικές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, καινοτομίες στη μορφή της οργάνωσης παραγωγής, καθώς και νέες μέθοδοι μάρκετινγκ και πρωτοποριακές ιδέες).

Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων της InnovFin παρέχει χρηματοδότηση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους, και τη βελτίωση των συνθηκών στο εργασιακό περιβάλλον.

 

Η Συναλλαγή Τελικού Αποδέκτη υποστηρίζεται από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων της InnovFin για ΜΜΕ, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Μέσων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συνδράμει την υποστήριξη της χρηματοδότησης και της εφαρμογής παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Κατόπιν της συμφωνίας που επετεύχθη με την Ελληνική ΑναπτυξιακήΤράπεζα, οι πελάτες της τράπεζας ProCredit θα έχουν πρόσβαση σε νέα χρηματοδοτικά προϊόντα με μειωμένες εξασφαλίσεις. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αναλαμβάνει να εγγυηθεί 80% σε κάθε νέα χρηματοδότηση με στόχο την υποστήριξη της εκάστοτε επιχείρησης στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τον Covid-19.

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τα παρακάτω:

1.       Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
2.       Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019 ή
3.       Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων 1 και 2 για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο

Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

 • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014)
 • να είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31.12.2019
 • επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17)
 • επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ και
 • εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών)

Δραστηριότητες που εξαιρούνται:

 • Παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία όπλων
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών που σχετίζονται με διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια / διαδικτυακά καζίνο / ή παροχή παράνομης πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοπούνται στην έρευνα και ανάπτυξη ή στις τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με (i) Ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή (ii) Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ("GMOs ")

Υποβάλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά στο http://www.ependysis.gr και επιλέξτε την ProCredit Bank ως συνεργαζόμενη τράπεζα. Έχοντας τον μοναδικό αριθμό εγγραφής σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επιχειρηματικό σύμβουλο της επιχείρησής σας ή με το τηλεφωνικό κέντρο στο 2316 00 88 40 για περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4842

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση παρέχεται με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με τη συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ( ΕΠΑΝΕΚ).

Το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές.

Η χρηματοδοτική στήριξη παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Ο σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή/και των επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Η παρούσα χρηματοοικονομική συναλλαγή επωφελείται από την εγγύηση που χορηγείται στο πλαίσιο του Ταμείου χαρτοφυλακίου (FoF). Ο σκοπός αυτού του ταμείου χαρτοφυλακίου και της εγγύησης πρώτης ζημίας του είναι να υποστηρίξει την πρόσβαση των τελικών αποδεκτών του γεωργικού τομέα στην εξωτερική χρηματοδότηση που απαιτείται για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Επιπλέον, σκοπός αυτού του ταμείου χαρτοφυλακίου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής επικράτειας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον γεωργικό τομέα και στην αύξηση του πλούτου των αγροτικών εδαφών της Ελλάδας.


Η δανειακή διευκόλυνση προορίζεται να υποστηρίξει τις επενδύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες δύο δράσεις:

4.1.4 Υποστήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων), και 

4.2.4 Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων (επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με τα τελικά προϊόντα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι). 


Το δάνειο χρηματοδοτεί επιλέξιμες επενδύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΓΤΑΑ και των εκτελεστικών πράξεών του, συγκεκριμένα:

•Δαπάνες αγοράς υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων·

•Το κεφάλαιο κίνησης περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο του επενδυτικού έργου, για ποσό που δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ή το 30% του συνολικού ποσού των επιλέξιμων δαπανών για την επένδυση, όποιο ποσό από τα δύο είναι υψηλότερο.


Ο σκοπός της δανειακής διευκόλυνσης είναι να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ του γεωργικού τομέα, οι οποίες επενδύουν στις δραστηριότητές τους, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες βιωσιμότητας και ανάπτυξης των γεωργικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα μέσω άμεσων οικονομικών οφελών στις απαιτήσεις εμπράγματης ασφάλειας και στο επιτόκιο:

 

Ποσό 10.000 - 5.000.000
ευρώΔιάρκεια δανείου 1-15 έτη
Επιτόκιο προνομιακό επιτόκιο
Αμοιβή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της τράπεζας για νομικά πρόσωπα
Εμπράγματες ασφάλειες απαιτείται 50% χαμηλότερη εμπράγματη ασφάλεια 

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση www.ependysis.gr και καταχωρίστε την ProCredit Bank ως συνεργαζόμενη τράπεζα. 

2.Με τον μοναδικό αριθμό εγγραφής σας, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Σύμβουλο εταιρικών πελατών σας ή με το κέντρο επικοινωνίας μας στο 2316 00 88 40.

Έχετε κάποια απορία ή ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε αίτηση;

Καλέστε μας στο 2316008840 με αστική χρέωση

Περισσότερο