Ετήσιες Εκθέσεις

Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση της ProCredit Holding

              
 2020 (5.54 MB)  2019 (2.16 MB)  2018 (3.53 MB)  2017 (5.0 MB)  2016 (6.6 MB)      
         
  2015 (2.5 MB)   2014 (2.5 MB)  2013 (4.3 MB)          

Ετήσιες Εκθέσεις για τα τελευταία χρόνια. Οι εκθέσεις είναι σε μορφή PDF.

      
 2020 (6.35 MB)  2019 (7.44 MB)  2018 (10.4 MB)  2017 (12.9 MB)  2016 (5.6 MB)      
Annual Report 2013 Annual Report 2013          
  2015 (6.9 MB)  2014 (1.1 MB)   2013 (7.7 MB)          

Συνοπτική εκδοχή των Ετήσιων Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Διαχείρισης της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD.

Τα έγγραφα έχουν μεταφραστεί από τη βουλγαρική στην ελληνική.

   
 2019 (627 КB) 2018 (540 КB) 2017 (2 MB) 2016 (2 MB) 2015 (1 MB)  

Ετήσια Έκθεση των Ελεγκτών της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 50 δ Ν. 2190/1920.

   
 2019 (2,14 MB) 2018 (815 КB)  2017 (2.5 MB)  2016 (577 KB)  2015 (785 KB)