Επιχειρηματική Ηθική και Περιβαλλοντικά Πρότυπα

Επιχειρηματική Ηθική

Οι εταιρικές αξίες μας διαμορφώνουν τα θεμέλια της επιχειρηματικής μας ηθικής. Οι ακόλουθες αρχές καθοδηγούν τις λειτουργίες των ιδρυμάτων της ProCredit:

  • Διαφάνεια: Παρέχουμε πληροφορίες στους πελάτες μας, στο ευρύ κοινό και στους υπαλλήλους μας με πλήρη διαφάνεια. Για παράδειγμα, διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες έχουν κατανοήσει πλήρως τους όρους των συμβολαίων που συνάπτουν με εμάς, ενώ μεριμνούμε και για την χρηματοοικονομική τους διαπαιδαγώγηση, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις αδιαφανείς οικονομικές προσφορές.
  • Νοοτροπία ανοιχτής επικοινωνίας: Επικοινωνούμε ανοιχτά, δίκαια και εποικοδομητικά μεταξύ μας. Αντιμετωπίζουμε τις διενέξεις στον χώρο εργασίας  με επαγγελματικό τρόπο, και συνεργαζόμαστε προκειμένου να βρούμε λύσεις από κοινού.
  • Κοινωνική ευθύνη και ανοχή: Προσφέρουμε στους πελάτες μας άρτιες και ορθά θεμελιωμένες συμβουλές. Πριν από την εκταμίευση δανείου στους πελάτες μας, αξιολογούμε την οικονομική και χρηματοπιστωτική τους κατάσταση, την επιχειρηματική δυναμική τους, και την ικανότητα αποπληρωμής του δανείου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερχρέωση, αλλά και για να προσφέρουμε τις κατάλληλες τραπεζικές υπηρεσίες ανά περίπτωση. Επιπρόσθετα, έχουμε δεσμευθεί να συμπεριφερόμαστε σε όλους τους πελάτες και τους υπαλλήλους μας δίκαια και με σεβασμό, ανεξαρτήτως καταγωγής, χρώματος, γλώσσας, φύλου ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι οι αιτήσεις για χορήγηση δανείου αξιολογούνται με βάση τη συμμόρφωση του πελάτη στη δική μας επιχειρηματική ηθική. Κανένα δάνειο δεν χορηγείται σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, εφόσον υπάρχει η υπόνοια ότι χρησιμοποιούνται επισφαλείς, περιβαλλοντολογικά επιβλαβείς ή ηθικά κατακριτέες μορφές εργασίας, και ιδίως της παιδικής εργασίας.
  • Υψηλά επαγγελματικά πρότυπα: Οι υπάλληλοί μας αναλαμβάνουν προσωπικά την ευθύνη για την ποιότητα της εργασίας τους, και επιδιώκουν διαρκώς να εξελίσσονται ως επαγγελματίες.
  • Προσωπική ακεραιότητα και δέσμευση: Απαιτείται διαρκώς απόλυτη ειλικρίνεια από όλους τους υπαλλήλους του ομίλου ProCredit, και τυχόν παραβίαση αυτής της αρχής αντιμετωπίζεται άμεσα και με τη δέουσα αυστηρότητα.

Οι αρχές αυτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εταιρικής μας κουλτούρας, και εφαρμόζονται ενεργά στις καθημερινές μας λειτουργίες. Οι αξίες μας αντικατοπτρίζονται στον  Κώδικα Δεοντολογίας της ProCredit, εκεί όπου οι αρχές του Ομίλου μας μεταφράζονται σε χρηστικές κατευθυντήριες γραμμές για το προσωπικό μας.

Ο όμιλος ProCredit δεσμεύεται να διατηρεί υψηλά ηθικά και επιχειρηματικά πρότυπα όσον αφορά στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό του αντίκτυπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες του ομίλου ProCredit, διαβάστε την "Έκθεση αντίκτυπου 2022".

Περιβαλλοντικά Πρότυπα

Όλες οι τράπεζες του Ομίλου ProCredit θέτουν υψηλά πρότυπα όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και έχουν υιοθετήσει, ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης, την προστασία της φύσης και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η ProCredit Bank επιδιώκει τον μόνιμο περιορισμό τόσο του δικού της περιβαλλοντικού αποτυπώματος όσο και εκείνου των πελατών της. Ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση, η τράπεζα εργάζεται διαρκώς προκειμένου να αυξήσει τον βαθμό ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα μεταξύ των υπαλλήλων, των πελατών της, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, εφαρμόζοντας συνεπή και βιώσιμα μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα εσωτερικό σύστημα για την ορθή διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της τράπεζας, το οποίο βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Πυλώνας 1ος: Εσωτερικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ως τραπεζικός οργανισμός, η ProCredit Bank επιβαρύνει το περιβάλλον κυρίως μέσω της κατανάλωσης ενέργειας και υδάτινων πόρων, τη χρήση χαρτιού και άλλων υλικών, την κατάσταση του δικτύου καταστημάτων της, και την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού και των οχημάτων της. Προκειμένου να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, η τράπεζα έχει εισαγάγει μια ειδική βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και ανάλυση της κατανάλωσης πόρων, η οποία παράλληλα χρησιμεύει και ως βάση για τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην μείωση των επιπέδων κατανάλωσης. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν: τη χρήση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με ενεργειακούς λαμπτήρες LED, την εκτύπωση μόνο σε πιστοποιημένο χαρτί, και τον δραστικό περιορισμό της χρήσης πλαστικών ειδών. Χάρις στον επανασχεδιασμό των εσωτερικών μας διαδικασιών βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων και την ανταλλαγή εγγράφων, έχουμε πετύχει τη μείωση κατανάλωσης γραφικής ύλης κατά 2/3. Ανακαινίζουμε διαρκώς το δίκτυο καταστημάτων μας, τηρώντας τα καθιερωμένα πρότυπα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κριτηρίων επιλογής που εφαρμόζουμε κατά τη διαδικασία επιλογής των συνεργατών και των αντισυμβαλλομένων μας. Ενθαρρύνουμε ενεργά τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές και αυτοποιημένες υπηρεσίες που παρέχουμε.

Παράλληλα, προάγουμε έναν ενεργό τρόπο ζωής και μία υπεύθυνη στάση απέναντι  στη φύση, διοργανώνοντας και υποστηρίζοντας διάφορες πρωτοβουλίες που αφορούν τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, καθώς και το ευρύ κοινό.

Τα περιβαλλοντικά θέματα αποτελούν μία θεμελιώδη παράμετρο της εκπαίδευσης που παρέχεται στο προσωπικό της ProCredit Bank.

Πυλώνας 2ος : Διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου στη χορήγηση δανείων

Η ενσωμάτωση της διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου στον τομέα των δανειοδοτήσεων αποτελεί ένα ακόμη μέρος του συστήματος της ProCredit Bank για την προστασία του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιώντας μία σειρά από περιβαλλοντικά κριτήρια, η τράπεζα πραγματοποιεί σε βάθος ανάλυση και συστηματική παρακολούθηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που ενδέχεται να εγκυμονούν περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ο εγγενής κίνδυνος για το περιβάλλον αξιολογείται για κάθε μεμονωμένο έργο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση για χρηματοδότηση, και τα έργα που συνδέονται με υψηλό περιβαλλοντικό κίνδυνο ή που αφορούν δραστηριότητες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αποκλεισμού της τράπεζας, απορρίπτονται. Ενσωματώνοντας την εξέταση περιβαλλοντικών ζητημάτων στη διαδικασία έγκρισης των δανείων της, η ProCredit Bank είναι σε θέση να ενισχύσει το συνολικό επίπεδο της οικολογικής συνείδησης των πελατών της.

Πυλώνας3ος: Προώθηση της «πράσινης οικονομίας»

Ένας έμμεσος, αλλά πολύ σημαντικός, τρόπος με τον οποίο η τράπεζα επιδρά στο περιβάλλον, είναι μέσω των έργων που χρηματοδοτεί. Με την πάροδο του χρόνου, η τράπεζα έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους παρόχους χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς επίσης και για επενδύσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Καθοδηγούμενοι από τις προσδοκίες μας και την αδιαμφισβήτητη εμπειρία μας στην προσφορά των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων ευκαιριών στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, το 2013 αναπτύξαμε τη δική μας μεθοδολογία ανάλυσης, αξιολόγησης και κατά προτεραιότητα χρηματοδότησης των «πράσινων έργων», που συνολικά αναφέρονται ως «Πράσινα Επενδυτικά Δάνεια». Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει σχέδια για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και μία πληθώρα άλλων μέτρων με ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον.