Πρόγραμμα "Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)"

Πρόγραμμα "Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)"

ΣΤΟΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Χορήγηση εγγυήσεων για την παροχή επενδυτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους σε ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες ενισχύονται από τα 13 καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας DeLFI GF, για την υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων τους.  Στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δανεισμό των νεοσύστατων και υφιστάμενων βιώσιμων επιχειρήσεων, παρέχοντας προστασίας πιστωτικού κινδύνου υπό τη μορφή εγγύησης.

Σημαντικες Σημαντικές:

 • Επισημαίνεται ότι το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης δεν θα πρέπει να λαμβάνει καμία μορφή κρατικής ενίσχυσης, δημόσιας στήριξης ή παροχής.
 • Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.
 • Η επιχείρηση μπορεί να δανειοδοτηθεί από το Ταμείο εάν δεν έχει προβεί σε έναρξη των εργασιών της πριν την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης στην πλατφόρμα KYC.

Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας “Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)” της ΕΑΤ, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ύψος δανείου: 50.000 ευρώ – 10.000.000 ευρώ

Είδος Χρηματοδότησης: Ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να χρηματοδοτηθεί ταυτοχρόνως μέσω διακριτών δανειακών συμβάσεων προκειμένου να λάβει:

   1. Μεσο-μακροπρόθεσμο δάνειο για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής (διατηρώντας πάντα το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης χωρίς στοιχεία κρατικής στήριξης) και

   2. Βραχυπρόθεσμο bullet δάνειο για το μέρος της Επιχορήγησης.

Ποσοστό εγγύησης ανά δάνειο: 80%

Διάρκεια:

3 - 10 έτη συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τυχόν χάριτος έως 36 μήνες για μεσομακροπρόθεσμα δάνεια.

1 – 5 έτη συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τυχόν περιόδου χάριτος έως 36 μήνες για βραχυπρόθεσμα δάνεια. 

Επιτόκιο: Κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στο 3m EURIBOR + περιθώριο + Εισφορά Νόμου 128/1975.

Περίοδος χάριτος: Έως 36 μήνες

Εκταμιεύσεις Δανείου: Εφάπαξ

Περίοδος σύναψης δανειακής σύμβασης: Η Δανειακή Σύμβαση υπογράφεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία ένταξης στο εγγυημένο χαρτοφυλάκιο.

Τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας: 31.12.2025

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Μικρές, Πολύ μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014).
 • Έχουν λάβει απόφαση υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.
 • Δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα KYC.
 • Έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αφερεγγυότητας.
 • Δεν θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις (υπό την έννοια του άρθρου 2, σημείο 18 του Καν. 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύει).
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της τράπεζας.
 • Επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή οι Επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή οι Επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί.
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (ΦΕΚ Α΄137/13.09.2017), όπως ισχύει.
 • Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή
 • Εάν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησηςχρηματοδότησης.
 • Δεν ανήκουν στις Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο Q&A της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

α) Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού·

β) Μισθολογικές δαπάνες για κάλυψη νέων θέσεων

γ) Ο συνδυασμός τους

 

 • Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση τουλάχιστον για τρία έτη.
 • Οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμες εάν τα εν λόγω στοιχεία:

   - Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση,

   -  Είναι αποσβεστέα,

   - Αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και

   - Περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού του δικαιούχου και παραμένουν συνδεδεμένα με το ενισχυόμενο έργο για τουλάχιστον 3 έτη.

 • Στην περίπτωση αρχικής επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 2, σημείο 49 στοιχείο β) ή σημείο 51 στοιχείο β) του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), καταρχήν λαμβάνονται υπόψη μόνο το κόστος αγοράς των περιουσιακών στοιχείων από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή. Ωστόσο, εάν ένα μέλος της οικογένειας του αρχικού ιδιοκτήτη, ή ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι, αναλάβει μια μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει η προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα αγοραστούν από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή. Η συναλλαγή θα πραγματοποιείται υπό τους όρους της αγοράς. Στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί ενίσχυση για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού πριν από την αγορά τους, το κόστος των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την απόκτηση επιχειρηματικής εγκατάστασης. Η απόκτηση μετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση.
 • Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι Εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ χορηγούνται προς τα πιστωτικά ιδρύματα έναντι της λήψης κατάλληλης προμήθειας. Η προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται και υπάγεται σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Περίπτωση 1: Παροχή εγγύησης χωρίς Κρατική ενίσχυση με την καταβολή Προμήθειας Εγγύησης από τον δανειολήπτη για ΜΜΕ επιχειρήσεις στην ΕΑΤ, ως ακολούθως:

Η προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται βάσει των προμηθειών του ασφαλούς λιμένα της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγγυήσεις (σημείο 3.5 του 2008/C 155/02), προσαυξημένων κατά το κόστος κεφαλαίου.  

Περίπτωση 2: Παροχή εγγύησης με Κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 και 14 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 (ΓΑΚ).

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση καταβάλλει μειωμένη Προμήθεια Εγγύησης ύψους 0,20% επί του εγγυημένου κεφαλαίου και υπολογίζεται σε κάθε δάνειο το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

   1. Κάντε online αίτηση στην πλατφόρμα KYC της HDB https://kyc.hdb.gr/

   2. Επιλέξτε την ProCredit Bank ως τράπεζα συνεργασίας και θα λάβετε απαντητική επιστολή μέσω της πλατφόρμας KYC HDB για τη θετική πρόθεση αξιολόγησης της αίτησής σας και έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

   3. Στη συνέχεια κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέσω του ιστότοπου https://www.ependyseis.gr/mis/, εισάγοντας τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης και λαμβάνετε αριθμό αιτήματος με τον οποίο θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει ο προσωπικός σας συνεργάτης.