Προγράμματα Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της HDB

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της HDB

Στην Τράπεζα ProCredit στηρίζουμε την αναβάθμιση της επιχείρησής σου με τα νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που σου προσφέρουν 40% άτοκη χρηματοδότηση και δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου 3% για τα δύο πρώτα έτη.

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων

Τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα καλύπτουν τις ανάγκες των ΜμΕ για κεφάλαιο κίνησης ή/και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Τα νέα δάνεια με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth» της HDB απευθύνονται σε νεοσύστατες ή υφιστάμενες ΜμΕ.

Χρηματοδοτικά προγράμματα της HDB

Καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας για ρευστότητα, πράσινη μετάβαση και ψηφιακό μετασχηματισμό. Συγκεκριμένα:

 • Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων – για κεφάλαιο κίνησης
 • Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια – για επενδυτικά σχέδια σχετικά με την πράσινη μετάβαση
 • Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης – για επενδυτικά σχέδια σχετικά με την ψηφιακή αναβάθμιση

Άτοκη χρηματοδότηση για το 40% του δανείου

Μέσα από τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth» της HDB, το 40% του δανείου χορηγείται άτοκα.

Επιδότηση επιτοκίου 3%

Για τα 2 πρώτα χρόνια, παρέχεται επιδότηση 3% από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Business Growth» της HDB στο υπόλοιπο 60% του δανείου που χορηγείται έντοκα.

Για τα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων, η επιδότηση 3% ισχύει αποκλειστικά για επιχειρήσεις που δεν έχουν αποκτήσει άλλο δάνειο από πρόγραμμα της HDB.

Επιτόκιο

Οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor 3m + περιθώριο). Δίνεται η δυνατότητα και σταθερού επιτοκίου.

Στο επιτόκιο προστίθεται η εισφορά του Ν.128/75 (0,60%).

Εξασφαλίσεις

Για να αποκτήσετε δάνειο, απαιτούνται ενοχικές ή/ και εμπράγματες εξασφαλίσεις έως το 100% του ύψους του δανείου. 

Αποπληρωμή δανείου

Εξοφλείτε το δάνειό σας σε ισόποσες δόσεις που πληρώνετε κάθε 1 ή 3 μήνες.

Δεν έχετε καμία επιβάρυνση για την πρόωρη εξόφληση, ολική ή μερική, είτε το δάνειό σας έχει σταθερό επιτόκιο είτε κυμαινόμενο.

Περιορισμοί

Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η Χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

 

Κάντε online αίτηση στην πλατφόρμα KYC της HDB www.hdb.gr και δηλώστε την ProCredit Bank ως τράπεζα συνεργασίας σας.

 

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

Υλοποιείτε επενδυτικά σχέδια για την πράσινη μετάβαση της επιχείρησής σας, με 40% άτοκη χρηματοδότηση και 3% επιδότηση επιτοκίου.

Ύψος χρηματοδότησης

Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8.000.000€ και να είναι μικρότερο από 80.000€.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι από 2 έως 10 χρόνια. Στο διάστημα αυτό συμπεριλαμβάνεται και η περίοδος χάριτος που μπορεί να φτάσει έως και τους 24 μήνες.

Επιλέξιμες δαπάνες

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 υποπρογράμματα που καλύπτουν ξεχωριστές δαπάνες:

Υποπρόγραμμα 1: Πράσινη Κινητικότητα που καλύπτει ενδεικτικά:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών ρύπων
 • Αναβάθμιση ή επέκταση υφιστάμενων σταθμών ενέργειας σε σταθμούς φόρτισης μέσων μεταφοράς χαμηλών ή μηδενικών ρύπων
 • Δημιουργία τοπικών μονάδων παραγωγής ή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τη λειτουργία υποδομών επαναφόρτισης

Υποπρόγραμμα 2: Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ενεργειακή Αναβάθμιση που καλύπτει ενδεικτικά:

 • Αγορά, κατασκευή, εγκατάσταση καινούριου και αμεταχείριστου εξοπλισμού μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και αύξησης ενεργειακής απόδοσης, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών διαμόρφωσης χώρου/ων)
 • Δαπάνες R&D, πράσινης πιστοποίησης, εξοικονόμησης ή καθαρισμού ύδατος, ανακύκλωσης υλικών, μελετών αναβάθμισης, ενεργειακών πιστοποιήσεων, εκπαίδευσης προσωπικού κ.α. υπό την προϋπόθεση άμεσης συσχέτισης αυτών με το έργο ενεργειακής απόδοσης, ενώ υπό προϋποθέσεις δύναται να περιλαμβάνουν και άλλες δαπάνες.
 • Ληφθείσες υπηρεσίες που παρέχουν Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCos)

Υποπρόγραμμα 3: Παραγωγή Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών που καλύπτει ενδεικτικά:

 • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, τη διαμόρφωση του χώρου, την παραγωγή, αποθήκευση, διανομή και μετάδοση της παραγόμενης ενέργειας, που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές όπως: Ηλιακή Ενέργεια, Αιολική Ενέργεια, Γεωθερμική Ενέργεια, Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, βιορευστά ή βιοαέριο
 • Διαμόρφωση χώρου για την παραγωγή ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, βιομάζα κλπ.

 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων

Το Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Κανονισμός ΕΕ 651/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα με τα άρθρα 17, 38β (μετά τη δημοσίευσή του), 39 και 41.

Σύμφωνα με αυτά, θα πρέπει να εφαρμόζονται για τα υποπρογράμματα οι προϋποθέσεις και οι πρόνοιες των κοινών διατάξεων του Κανονισμού (Κεφ.Ι, άρθρα 1-9):

Υποπρόγραμμα 1: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 17 του ΓΑΚ που ελέγχονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Υποπρόγραμμα 2: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 39 του ΓΑΚ που ελέγχονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα. Επιπλέον, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ της τροποποποίησης του ΓΑΚ σύμφωνα με την Ανακοίνωση C(2023) 1712 final και ειδικότερα τη θέση σε ισχύ του Άρ. 38b, το Υποπρόγραμμα 2 μπορεί να χρηματοδοτήσει και Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCos) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης για λογαριασμό τρίτων.

Υποπρόγραμμα 3: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να  πληροί τους όρους του άρθρου 41 του ΓΑΚ που ελέγχονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Κάντε online αίτηση στην πλατφόρμα KYC της HDB www.hdb.gr και δηλώστε την ProCredit Bank ως τράπεζα συνεργασίας σας.

Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης

Χορηγούνται για επενδύσεις σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με 40% άτοκη χρηματοδότηση και 3% επιδότηση επιτοκίου.

Ύψος χρηματοδότησης

Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.000.000€ και να είναι μικρότερο από 25.000€. 

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι από 2 έως 10 χρόνια. Στο διάστημα αυτό συμπεριλαμβάνεται και η περίοδος χάριτος που μπορεί να φτάσει έως και τους 24 μήνες.

Επιλέξιμες δαπάνες

Καλύπτει δαπάνες για την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ. Ενδεικτικά:

 • Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών (π.χ. διαδίκτυο, ευρυζωνικές συνδέσεις, cloud, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικές τεχνολογίες, ΙοΤ κλπ.)
 • Επενδύσεις σε εξοπλισμό (Hardware)
 • Επενδύσεις λογισμικού και δεδομένων
 • Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής
 • Υπηρεσίες Ψηφιακής Αναβάθμισης
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου
 • Ανάπτυξη στρατηγικού συστήματος παρακολούθησης
 • Δαπάνες συμβούλων/ μελετητών

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων

Το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων όπου εμπίπτει το Ταμείο Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis).

Κάντε online αίτηση στην πλατφόρμα KYC της HDB www.hdb.gr και δηλώστε την ProCredit Bank ως τράπεζα συνεργασίας σας.

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων

 

Εξασφαλίζετε κεφάλαιο κίνησης, με 40% άτοκη χρηματοδότηση και δυνατότητα 3% επιδότησης επιτοκίου για τα 2 πρώτα χρόνια.

Ύψος χρηματοδότησης

Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.500.000€ και να είναι μικρότερο από 10.000€.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι από 2 έως 5 χρόνια. Στο διάστημα αυτό συμπεριλαμβάνεται και η περίοδος χάριτος που μπορεί να φτάσει έως και τους 12 μήνες.

Επιλέξιμες δαπάνες

Το δάνειο καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο των ΜμΕ, και τις καθημερινές ανάγκες τους. Ενδεικτικά:

 • Πρώτες και βοηθητικές ύλες
 • Αγαθά και υπηρεσίες
 • Εμπορεύματα
 • Γενικά έξοδα
 • Εργασιακό κόστος
 • Ενεργειακό κόστος

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων

Το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων όπου εμπίπτει το Ταμείο Ρευστότητας  Επιχειρήσεων είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis).

Κάντε online αίτηση στην πλατφόρμα KYC της HDB www.hdb.gr και δηλώστε την ProCredit Bank ως τράπεζα συνεργασίας σας.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας:

1. Είναι Μικρομεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις.
 
2. Διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
 
3. Έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην ProCredit Bank.
 
4. Δεν θεωρούνται προβληματικές.
 
5. Είναι ενήμερες τραπεζικά κατά την ημερομηνία της αίτησης (δεν έχουν οφειλή για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).
 
6. Είναι ενήμερες φορολογικά και ασφαλιστικά κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου.
 
7. Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της ProCredit Bank.
 
8. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4488/17 (Α 137/139/17).
 
9. Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης, με βάση την απόφαση της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
 
10. Δεν έχουν υπαχθεί σε Καθεστώς Αφερεγγυότητας.
 
11. Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της HDB (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ:
     Δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών της (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).
     ή
     Έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου), αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές της πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
     ή
     Δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από την HDB (εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας) ή, εάν έχει βεβαιωθεί η συγκεκριμένη οφειλή στην αρμόδια ΔΟΥ, έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης που συνεχίζει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 
12. Δεν έχουν αποκλειστεί, σύμφωνα με την Πολιτική Αποκλεισμού της ΕΤΕπ, κατά τη διάρκεια:
 
  ● Υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς τον ΕΧΟ
  ● Σύναψης της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη
 
13. Δεν ανήκουν στις μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες δραστηριότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στον πίνακα επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 

Κάντε online αίτηση στην πλατφόρμα KYC της HDB www.hdb.gr και δηλώστε την ProCredit Bank ως τράπεζα συνεργασίας σας.