Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 – Ενημερωτικό φυλλάδιο προς δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες

Η ProCredit Bank εφαρμόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, όπως αναθεωρήθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 195/1/29.07.2016 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με σκοπό να διευκολύνει την επιτυχή διαχείριση οφειλών των δανειοληπτών της που βρίσκονται σε καθυστέρηση, των οποίων η σύμβαση δανείου δεν έχει καταγγελθεί.

Στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας, η ProCredit Bank έχει θεσπίσει τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ), η οποία περιγράφει τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν από την Τράπεζα και τους δανειολήπτες, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν τα δύο μέρη δύνανται να καταλήξουν σε μία κοινώς αποδεκτή λύση, βάσει των δεδομένων της κάθε υπόθεσης.

Η ΔΕΚ απευθύνεται αποκλειστικά σε δανειολήπτες: 

 • Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες/ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις)
 • Νομικά πρόσωπα (πολύ μικρές επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία [3] φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το ποσό του 1.000.000,00 ΕΥΡΩ)

Τα ανωτέρω ισχύουν για όλα τα ενεχόμενα πρόσωπα στο πλαίσιο μίας δανειακής σύμβασης (οφειλέτες/συνοφειλέτες/εγγυητές).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η ΔΕΚ δεν εφαρμόζεται σε:

α) Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01.01.2015.

β) Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στον Ν. 3869/2010, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος

γ) Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών ή ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

*Οιοσδήποτε δανειολήπτης εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β) διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής αυτοβούλως, προκειμένου να επωφεληθεί των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθοδηγείται απευθείας στο Στάδιο 3 της Διαδικασίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Τα πέντε (5) στάδια εφαρμογής της ΔΕΚ

 

Στάδιο 1: Επικοινωνία Δανειολήπτη – Τράπεζας

Α) Προαιρετική επικοινωνία

Η ProCredit Bank διατηρεί συνεχή επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις δανειακές σας υποχρεώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να διαγνώσει εγκαίρως πιθανές δυσκολίες και να σάς ενημερώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να αποπληρώσετε μέρος ή το σύνολο της οφειλόμενης δόσης σας σύμφωνα με το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής, ο εξειδικευμένος Σύμβουλος Επιχειρήσεων της Τράπεζας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να παρέχει συμβουλές, επικεντρώνοντας στη διερεύνηση των περιστάσεων που έχουν ανακύψει και που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, ώστε να σάς δοθεί η δυνατότητα να εξετάσετε έγκαιρα το ενδεχόμενο ένταξής σας στη ΔΕΚ για την ανεύρεση τυχόν εναλλακτικών λύσεων.

Β) Τυποποιημένη επικοινωνία δυνάμει του Κώδικα Δεοντολογίας

Σε περίπτωση που η οφειλή του δανείου σας βρίσκεται σε καθυστέρηση για περισσότερες από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, η Τράπεζα θα σάς ενημερώσει εγγράφως εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, με συστημένη επιστολή ή σε ηλεκτρονική μορφή είτε με παράδοση αυτοπροσώπως σχετικά με την ένταξή σας στη ΔΕΚ, εκτός αν η εκπρόθεσμη δόση αποπληρωθεί πλήρως στο μεσοδιάστημα. Εκτός από αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις οφειλές σας προς την Τράπεζα, η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από το Ενημερωτικό φυλλάδιο προς δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, καθώς και τα Τυποποιημένα Έντυπα Οικονομικής Πληροφόρησης. 

Γ) Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας

-              Όλα τα Καταστήματα της ProCredit Bank

-              Η επίσημη ιστοσελίδα μας: www.procreditbank.gr.  

-              Τηλ. κέντρο: 2316008840 or 801 100 71 71

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και λοιπών πληροφοριών από τον δανειολήπτη

Δυνάμει της ΔΕΚ, υποχρεούστε να παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα που θα ζητηθούν από την Τράπεζα σχετικά με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, αναλόγως με την κατηγορία στην οποία υπάγεστε, ήτοι:

 • Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης/ελεύθερος επαγγελματίας/ατομική επιχείρηση), θα πρέπει να συμπληρώσετε την Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (ΤΟΚ) για ιδιώτες και να την προσκομίσετε, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που θα σάς ζητηθούν, στο Κατάστημα της Τράπεζας με το οποίο συνεργάζεστε,
 • Εάν είστε νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να συμπληρώσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Οικονομικής Κατάστασης για επιχειρήσεις και να την προσκομίσετε, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που θα σάς ζητηθούν, στο Κατάστημα της Τράπεζας με το οποίο συνεργάζεστε.

Τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της www.procreditbank.gr.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων

Βάσει του συνόλου των πληροφοριών και στοιχείων που έχετε υποβάλλει, καθώς και από τις πληροφορίες που έχουν αντληθεί από άλλες πηγές (όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ), η ProCredit Bank θα αξιολογήσει τη συνολική οικονομική σας κατάσταση, με σκοπό την εξεύρεση της πλέον κατάλληλης και βιώσιμης λύσης για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών σας.

Σε περίπτωση που είστε φυσικό πρόσωπο, η Τράπεζα θα λάβει επιπλέον υπόψη της το ελάχιστο επίπεδο των «Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης», σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, όπως ορίζονται στην 1η ομάδα δαπανών διαβίωσης που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (www.hba.gr), και από τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που πραγματοποιείται ετησίως από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (www.efpolis.gr/el/).

Στάδιο 4: Υποβολή πρότασης κατάλληλων λύσεων

Μετά το πέρας της αξιολόγησης, η Τράπεζα θα σάς υποβάλλει, ως «συνεργάσιμο δανειολήπτη», πρόταση μίας ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης, ή αν καμία εξ αυτών δεν συμφωνηθεί, μία ή περισσότερες λύσεις οριστικής διευθέτησης των οφειλών σας, χωρίς αυτό να θεωρείται νέα υπηρεσία προς τον δανειολήπτη (άρθρο 12 του Ν. 4281/2014).

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πρότασης, οφείλετε είτε:

(α) να παράσχετε εγγράφως τη συναίνεσή σας στην προτεινόμενη ή σε μία από τις προτεινόμενες λύσεις, ή

(β) να αντιπροτείνετε εγγράφως ζητώντας αν το επιθυμείτε τη διαμεσολάβηση τρίτου φορέα της επιλογής σας, ή

(γ) να δηλώσετε εγγράφως ότι αρνείστε να συναινέσετε σε οποιαδήποτε πρόταση, στην οποία περίπτωση χαρακτηρίζεστε ως «μη συνεργάσιμος δανειολήπτης».

Σε περίπτωση που υποβάλλετε αντιπρόταση, η Τράπεζα υποχρεούται να προβεί σε αξιολόγηση της αντιπρότασής σας και, εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της, θα πρέπει είτε:

(α) να συναινέσει στην αντιπρόταση, ή

(β) να απαντήσει εγγράφως  ότι απορρίπτει την αντιπρόταση και ότι η αρχική πρόταση της Τράπεζας παραμένει ενεργή, με τη βασική σχετική τεκμηρίωση, ή

(γ) να υποβάλλει νέα πρόταση, η οποία θα είναι και η τελική.

Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (ΔΕΕ)

Αφότου ενημερωθείτε εγγράφως από την Τράπεζα ότι έχετε χαρακτηρισθεί ως «μη συνεργάσιμος δανειολήπτης», έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε εγγράφως ένσταση κατά της διαδικασίας που οδήγησε στην κατηγοριοποίησή σας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης, στο Κατάστημα της Τράπεζας όπου υποβάλλατε τα οικονομικά σας στοιχεία, ως περιγράφεται ανωτέρω.

Για τον σκοπό αυτό, έχετε το δικαίωμα άμεσης και εύκολης πρόσβασης στο Τυποποιημένο Έντυπο Ένστασης, που είναι διαθέσιμο σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της www.procreditbank.gr.

Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων της Τράπεζας θα εκδοθεί και θα σάς γνωστοποιηθεί εγγράφως εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της ένστασης ή τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων που σάς ζητήθηκαν από την Τράπεζα. Μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση στο πλαίσιο της ΔΕΕ μόνο μία φορά.

 

Έννοια «συνεργάσιμου δανειολήπτη»

Δυνάμει του Κώδικα Δεοντολογίας και του άρθ. 73 του Ν. 4389/2016, όπως ισχύει, χαρακτηρίζεστε ως «συνεργάσιμος δανειολήπτης» έναντι της Τράπεζας όταν:

· Παρέχετε πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στην Τράπεζα (αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση οικίας και εργασίας),

· Προβαίνετε σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που δεν είστε διαθέσιμος,

· Είστε διαθέσιμος για επικοινωνία με την Τράπεζα και ανταποκρίνεσθε με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών,

· Γνωστοποιείτε στην Τράπεζα με ειλικρίνεια πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση ή μεταβολής στην οικονομική σας κατάσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της μεταβολής ή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που τέτοιες πληροφορίες ζητηθούν από την Τράπεζα,

· Προβαίνετε, αυτοπροσώπως ή διά αντικλήτου, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Τράπεζα, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική σας κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση σας, και

· Συναινείτε σε διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων αναδιάρθρωσης με την Τράπεζα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Συνέπειες κατηγοριοποίησης ως «μη συνεργάσιμου δανειολήπτη»

Σε περίπτωση που χαρακτηριστείτε ως «μη συνεργάσιμος δανειολήπτης», η οποία δύναται να οδηγήσει στον εκπλειστηριασμό της κύριας κατοικίας σας, η Τράπεζα θα σάς ενημερώσει εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών για το γεγονός αυτό, καθώς και για τον κίνδυνο που διατρέχετε για την επέλευση νομικών και οικονομικών επιπτώσεων, ως εξής:

 • Το γεγονός ότι έχετε κατηγοριοποιηθεί ως «μη συνεργάσιμος δανειολήπτης» και τον/τους ειδικότερο/-ους λόγους για την κατηγοριοποίηση αυτή,
 • Τις λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της Τράπεζας, με βάση το οποίο προτίθεται να κινηθεί στο μέλλον (π.χ. διαδικασία ρευστοποίησης),
 • Τον κίνδυνο εκποίησης από την Τράπεζα τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από εγγυητές,
 • Αν εσείς και, αν υφίστανται, τυχόν εγγυητές θα εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι για τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την ενδεχόμενη εκποίηση εξασφαλίσεων, καθώς και τον τρόπο και το επιτόκιο που αυτό θα εκτοκίζεται,
 • Το ότι ο αποχαρακτηρισμός σας ως «συνεργάσιμος δανειολήπτης» μπορεί να έχει συνέπεια τον αποκλεισμό σας από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας (Ν. 3869/2010 και Ν. 4354/2015, όπως ισχύουν).

Εξουσιοδοτημένοι φορείς για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής

 • Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-6460862 / 210-6460814 / 210-6460612 / 210-6460734 / 210-6460458, fax: 210 6460414, e-mailgrammateia@synigoroskatanaloti.gr, ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr
 • Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, Τηλ.: 10 4 40, 210-3376700, Fax: 210-3238821, e-mailinfo@hobis.gr)
 • Διαπιστευμένοι μεσολαβητές του άρθρου 7 του Ν. 3898/2010
 • Κάθε άλλος φορέας καταχωρημένος στο μητρώο του αρ. 18 της Υ.Α. 70330 Οικ./09.07.15

Φορείς διαβίβασης στοιχείων για τις καθυστερούμενες οφειλές του δανειολήπτη

Η Τράπεζα υποχρεούται να διαβιβάζει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν οφειλές σε καθυστέρηση στη διατραπεζική βάση δεδομένων που τηρείται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προς τον σκοπό της προστασίας της εμπορικής πίστης και της διαφύλαξης των οικονομικών συναλλαγών.

Γνωστοποίηση δικαιώματος αναζήτησης πρόσθετων στοιχείων και προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει την ακρίβεια και πληρότητα των οικονομικών στοιχείων, πληροφοριών και τυχόν λοιπών εγγράφων που υποβάλλετε, καθώς και να αναζητήσει επιπλέον στοιχεία σχετικά με την περιουσιακή σας κατάσταση από εναλλακτικές πηγές, όπως ενδεικτικά τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, σε συμμόρφωση με τι διατάξεις της εφαρμοστέας ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΤΟΚ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ