Νέα

Η ProCredit επιτυγχάνει ισχυρά αποτελέσματα 9μήνου και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 13,6%

17.11.2023
news
  • Το αποτέλεσμα ύψους 94,0 εκατ. ευρώ το πρώτο εννιάμηνο του 2023 αντιστοιχεί σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξεως του 13,6% και συνεπώς ενισχύει τις μεσοπρόθεσμες κατευθυντήριες γραμμές του ομίλου
  • Μεγάλη διαφοροποίηση της θετικής εξέλιξης με και τις δέκα τράπεζες του ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη να συμβάλλουν σε υψηλότερα αποτελέσματα
  • Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 3,6%, περίπου 50 μονάδες βάσης υψηλότερο από το εννιάμηνο του 2022
  • Καλό επίπεδο αποδοτικότητας του κόστους, καθώς ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώνεται στο 58,7%
  • Κόστος κινδύνου στις 20 μονάδες βάσης, αντανακλώντας τη σταθερή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και το συντηρητικό προφίλ κινδύνου
  • Ιδιαίτερα καλή αύξηση των καταθέσεων κατά 10,3%. Τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 1,9%, με θετική δυναμική ανάπτυξης το β' και το γ' τρίμηνο
  • Τα ισχυρά αποτελέσματα του εννιαμήνου συνέβαλαν στην αύξηση των κατευθυντήριων γραμμών για το οικονομικό έτος 2023, όπως ανακοινώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2023

Φρανκφούρτη, 14 Αυγούστου 2023 - Ο όμιλος ProCredit, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε ένα ισχυρό οικονομικό αποτέλεσμα ύψους 94,0 εκατ. ευρώ για το πρώτο εννιάμηνο του 2023. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκε σημαντικά σε επίπεδο 13,6%, ενισχύοντας έτσι τις μεσοπρόθεσμες κατευθυντήριες γραμμές του ομίλου. Το ισχυρό αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη θετική δυναμική του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου καθώς και στη βελτίωση του δείκτη κόστους-εσόδων σε 58,7%. Οι σταθεροί δείκτες πιστωτικού κινδύνου οδήγησαν σε μέτριο κόστος κινδύνου 20 μονάδων βάσης, το οποίο περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες προβλέψεις ζημιών που καταχωρήθηκαν το τρίτο τρίμηνο για τις δραστηριότητες του ομίλου στην Ουκρανία. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής λειτουργικής και οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρο τον όμιλο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 26 Οκτωβρίου 2023 να αυξήσει εκ νέου τις κατευθυντήριες γραμμές για το οικονομικό έτος 2023.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 119 εκατ. ευρώ ή 1,9% το πρώτο εννιάμηνο του έτους (1ο εννιάμηνο 2022: 6,2%). Στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο επιτεύχθηκε αύξηση 165 εκατ. ευρώ ή 2,7%. Από το τέλος του έτους, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 649 εκατ. ευρώ ή 10,3% (εννιάμηνο 2022: 8,0%), που αποδίδεται ιδίως στους ιδιώτες πελάτες και καταδεικνύει την ισχυρή πρόοδο της εξ ολοκλήρου ψηφιακής προσφοράς του ομίλου για τους ιδιώτες πελάτες και της στρατηγικής «ProCredit Direct». Σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, ο δείκτης καταθέσεων σε χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 16,3 ποσοστιαίες μονάδες σε ένα καλό επίπεδο της τάξεως του 111,4% (1ο εννιάμηνο 2022: 95.1%). Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 14,9% στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Η αύξηση κατά τη διάρκεια του έτους οφείλεται κυρίως στην απόδοση ενδιάμεσων κερδών (μείον το 1/3 για μερίσματα), καθώς και στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των RWA.

Ισχυρή ανάπτυξη αποτελεσμάτων με μεγάλη διαφοροποίηση σε όλο τον όμιλο

Το αποτέλεσμα εννιαμήνου του ομίλου, ύψους 94,0 εκατ. ευρώ, είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο εννιάμηνο του προηγούμενου έτους (εννιάμηνο 2022: 17,3 εκατ. ευρώ) και αντιστοιχεί σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξεως του 13,6% (1ο εννιάμηνο 2022: 2.7%).

Σε αυτό το πλαίσιο, τα έσοδα εκμετάλλευσης του ομίλου αυξήθηκαν κατά 22,1%, λόγω των υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και των υψηλότερων καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 52,6 εκατ. ευρώ ή 27,4% σε 244,7 εκατ. ευρώ (1ο εννιάμηνο 2022: 192,1 εκατ. ευρώ), καθώς η αύξηση των εσόδων από τόκους υπεραντιστάθμισε τα αυξημένα έξοδα τόκων. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διευρύνθηκε κατά περίπου 50 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους και ανήλθε σε 3,6%, κυρίως λόγω των υψηλότερων βασικών επιτοκίων. Το γ' τρίμηνο, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ανήλθε σε 3,9%.

Στα 43,2 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ήταν κατά 7,4% υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους (1ο εννιάμηνο 2022: 40,2 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από τις συναλλαγές και τις συναλλαγές με κάρτες εξελίχθηκαν ιδιαίτερα θετικά. Τα καθαρά λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης συνεισέφεραν 13,2 εκατ. ευρώ στα συνολικά κέρδη (εννιάμηνο 2022: 14,3 εκατ. ευρώ). Η σχετική μείωση κατά 1,1 εκατ. ευρώ οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενες θετικές επιδράσεις κατά την περσινή περίοδο.

Συνολικά, τα έσοδα εκμετάλλευσης του ομίλου βελτιώθηκαν κατά 54,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα προσωπικού και διοίκησης αυξήθηκαν κατά 27,1 εκατ. ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ορατή βελτίωση του δείκτη κόστους-εσόδων κατά 2,0 ποσοστιαίες μονάδες στο 58,7% (εννιάμηνο 2022: 60,7%) και την ισχυρή αύξηση των κερδών προ φόρων και των επιτρεπόμενων ζημιών κατά 27,4 εκατ. ευρώ ή 28,3%.

Προβλέψεις ζημιών ύψους 9,0 εκατ. ευρώ (εννιάμηνο 2022: 79,1 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν σε κόστος κινδύνου 20 μονάδων βάσης. Οι δείκτες πιστωτικού κινδύνου σταδίου 3 του ομίλου βελτιώθηκαν περαιτέρω από τα ήδη καλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί στο τέλος του 2022. Το τρίτο τρίμηνο εγγράφηκαν προβλέψεις ζημιών ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, κυρίως σε σχέση με τις δραστηριότητες του ομίλου στην Ουκρανία. Σε επίπεδο ομίλου, το μερίδιο των υπερήμερων δανείων μειώθηκε ελαφρώς από 3,3% στο τέλος του έτους σε 3,0%. Για τον όμιλο, εξαιρουμένης της Ουκρανίας, ο δείκτης αυτός μειώθηκε επίσης από 2,4% σε 2,3%.

Η θετική λειτουργική και οικονομική εξέλιξη του ομίλου στο εννιάμηνο 2023 υποστηρίχθηκε και από τις δέκα τράπεζες στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιτεύχθηκε αποτέλεσμα 72,4 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 14,2%. Στην Ανατολική Ευρώπη, το αποτέλεσμα των 36,3 εκατ. ευρώ ισοδυναμεί με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,0%.

Η ProCredit Bank Ukraine με θετική συνεισφορά στα αποτελέσματα και σταθερή ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων

Η ProCredit Bank Ukraine κατέγραψε αποτέλεσμα εννιαμήνου ύψους 16,4 εκατ. ευρώ (1ο εννιάμηνο 2022: -43,2 εκατ. ευρώ), αντιπροσωπεύοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 33,4%. Αποζημιώσεις ζημιών YTD ύψους 6,1 εκατ. ευρώ (εννιάμηνο 2022: 73,1 εκατ. ευρώ) αφορούν κυρίως τη λήξη της συμφωνίας για τα σιτηρά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις 17 Ιουλίου 2023 και τον αναμενόμενο αντίκτυπο στα δάνεια της τράπεζας προς τους Ουκρανούς γεωργικούς πελάτες. Από την αρχή του έτους, το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας μειώθηκε κατά 39,0 εκατ. ευρώ, λόγω των αυστηρά ελεγχόμενων νέων επιχειρήσεων, ενώ οι καταθέσεις σημείωσαν ισχυρή αύξηση κατά 133,5 εκατ. ευρώ. Το μερίδιο των υπερήμερων δανείων ανήλθε σε 10,5% στο τέλος του δεύτερου τριμήνου (31 Δεκεμβρίου 2022: 11,9%).

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις αυξημένες προοπτικές για το 2023 που ανακοινώθηκαν στις 26 Οκτωβρίου 2023

Στις 26 Οκτωβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αύξησε τις προοπτικές για το οικονομικό έτος 2023, φέρνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων στο επίπεδο των μεσοπρόθεσμων προοπτικών του 12% περίπου (με εύρος τιμών συν/πλην 1 ποσοστιαία μονάδα). Η προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές για την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ήταν 8%-10%. Η επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται πλέον σε ένα υποτιθέμενο κόστος κινδύνου έως 30 μονάδες βάσης (προηγουμένως: έως 45 μονάδες βάσης). Ο δείκτης κόστους-εσόδων αναμένεται τώρα στο 60% - 62% (προηγουμένως: 62 - 64%). Η αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων αναμένεται σε χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό (προηγουμένως: μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό). Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές εξακολουθούν να υπόκεινται σε δυσμενείς παραδοχές για το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Ειδικότερα, συνεχίζουν να λαμβάνουν υπόψη τη συνεχιζόμενη πολεμική δραστηριότητα στην Ουκρανία και τις συναφείς αβεβαιότητες.

Οι προοπτικές για δείκτη CET1 άνω του 13% και δείκτη μόχλευσης γύρω στο 9% επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των προσαρμογών. Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών δεικτών, το ένα τρίτο των ενδιάμεσων κερδών του οικονομικού έτους πρέπει να προβλεφθεί για την καταβολή μερίσματος το 2024.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Hubert Spechtenhauser: «Βλέπουμε τα αποτελέσματα του εννιαμήνου ως μια ισχυρή επιβεβαίωση της πολύ καλής προόδου που σημειώθηκε σε ολόκληρο τον όμιλο. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις ισχυρές και ακμαίες επιδόσεις των μικρομεσαίων πελατών μας και από το γεγονός ότι και οι δέκα τράπεζές μας στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη κατάφεραν να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στα κέρδη του ομίλου σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο της πολύ λεπτομερούς και διαφοροποιημένης θετικής μας εξέλιξης, αυξήσαμε εκ νέου τις κατευθυντήριες γραμμές μας για το τρέχον έτος και αναμένουμε τώρα να επιτύχουμε απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο επίπεδο της μεσοπρόθεσμης φιλοδοξίας μας, περίπου στο 12%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εξακολουθούμε να βλέπουμε αβεβαιότητες λόγω του δύσκολου λειτουργικού περιβάλλοντος σε ορισμένες αγορές, καθώς και κινδύνους από τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας που συνεχίζεται ακόμη. Ωστόσο, παραμένουμε βέβαιοι και πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα του εννιαμήνου υπογραμμίζουν τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας και καταδεικνύουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κερδοφόρα δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Εκτός από τα οικονομικά μας αποτελέσματα, θέλουμε να επισημάνουμε και πάλι την επιτυχή νομική μετατροπή σε AG που ολοκληρώσαμε αυτό το τρίμηνο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στις κεφαλαιαγορές και το 2024. Ως εκ τούτου, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τη δεύτερη Ημέρα Κεφαλαιαγοράς που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2024, κατά την οποία θέλουμε να παρουσιάσουμε λεπτομερέστερα τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες και φιλοδοξίες για το οικονομικό έτος 2024 και πέραν αυτού».

Η Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση του Ομίλου ProCredit έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 είναι διαθέσιμη από σήμερα στην ιστοσελίδα της ProCredit Holding, στην ενότητα Σχέσεις Επενδυτών (Investor Relations) στη διεύθυνση https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports. Το οικονομικό ημερολόγιο της ProCredit Holding είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.procredit-holding.com/investor-relations/financial-calendar.

 

Επικοινωνία:

Andrea Kaufmann, Επικοινωνιακές Δραστηριότητες Ομίλου, ProCredit Holding, Τηλ.: +49 69 95 14 37 138, Email: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Σχετικά με την ProCredit Holding AG

Η ProCredit Holding AG, με έδρα την Frankfurt am Main, στη Γερμανία, είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου ProCredit με προσανατολισμό στην ανάπτυξη, ο οποίος αποτελείται από εμπορικές τράπεζες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Εκτός από την ισχυρή επιχειρησιακή δράση του ομίλου στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, ο όμιλος ProCredit δραστηριοποιείται επίσης στη Νότια Αμερική και τη Γερμανία. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο τμήμα Prime Standard του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης. Στους κύριους μετόχους της ProCredit Holding AG συγκαταλέγονται οι στρατηγικοί επενδυτές Zeitinger Invest GmbH και ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG (το επενδυτικό όχημα για το προσωπικό της ProCredit), η Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW, η ολλανδική DOEN Participaties BV και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Υπό το καθεστώς της «επικεφαλής εταιρείας» σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί τραπεζών και ως μητρική εταιρεία του ομίλου χρηματοπιστωτικών συμμετοχών της ProCredit, η ProCredit Holding AG εποπτεύεται σε ενοποιημένο επίπεδο από την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Γερμανίας (BaFin) και τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Bundesbank). Για πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.procredit-holding.com/

Δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις

Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική επιχειρηματική μας ανάπτυξη και τις οικονομικές μας επιδόσεις, καθώς και δηλώσεις σχετικά με μελλοντικές ενέργειες ή εξελίξεις που επηρεάζουν την ProCredit Holding, οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι εν λόγω δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες της διοίκησης της ProCredit Holding και σε συγκεκριμένες παραδοχές, πολλές από τις οποίες βρίσκονται εκτός του ελέγχου της ProCredit Holding. Ως εκ τούτου, υπόκεινται σε πλήθος κινδύνων, αβεβαιοτήτων και παραγόντων. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες υλοποιηθούν ή αν οι υποκείμενες προσδοκίες ή οι παραδοχές αποδειχθούν εσφαλμένες, τότε τα τελικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις και τα επιτεύγματα (τόσο αρνητικά όσο και θετικά) της ProCredit Holding ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που εκφράζονται ή υπονοούνται στις δηλώσεις για το μέλλον. Πέραν των νομικών απαιτήσεων, η ProCredit Holding δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει τις εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις ή να τις διορθώσει σε περίπτωση αποκλίσεων από την αναμενόμενη εξέλιξη.