Νέα

Ο όμιλος ProCredit εντάσσεται στην Τραπεζική Συμμαχία για Μηδενικές Εκπομπές (Net-Zero Banking Alliance)

16.01.2023

Σύμφωνα με τη δέσμευση για ένα κλιματικά θετικό μέλλον και επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της για ουδέτερο ισοζύγιο, η ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding), η μητρική εταιρεία του ομίλου ProCredit, που ενεργεί με προσανατολισμό στον αντίκτυπο και την ανάπτυξη, εντάχθηκε στην Τραπεζική Συμμαχία για Μηδενικές Εκπομπές (NZBA). Η εν λόγω ειδική παγκόσμια συμμαχία τραπεζών που συστάθηκε από τα ΗΕ δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο για τα δανειοδοτικά και επενδυτικά χαρτοφυλάκια των μελών της έως το 2050 ή συντομότερα. Το ανωτέρω συνάδει με τους πλέον φιλόδοξους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Περαιτέρω, ο όμιλος ProCredit έχει δεσμευθεί να ορίσει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μειώσεις εκπομπών του σύμφωνα με το Πρότυπο Μηδενικών Εκπομπών της πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi) στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Φιλοδοξίας για 1,5°C και της εκστρατείας «Race to Zero» της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC). Οι στόχοι δεν έχουν εγκριθεί ακόμη από τη SBTi.

Αριθμώντας περισσότερα από 124 μέλη από 41 χώρες και 73 τρισ. USD (δολάρια ΗΠΑ) συνολικά περιουσιακά στοιχεία, που αντιπροσωπεύουν το 41% του συνόλου των παγκόσμιων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, η Συμμαχία αποτελεί κρίσιμο βήμα για την κινητοποίηση του χρηματοδοτικού τομέα για την κλιματική δράση. Αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των τραπεζών στην υποστήριξη της παγκόσμιας μετάβασης της πραγματικής οικονομίας σε ουδέτερο ισοζύγιο, ενσωματώνοντας τόσο τις λειτουργικές όσο και τις αποδιδόμενες εκπομπές και συμπεριλαμβάνοντας τις εκπομπές πεδίου 3.

Η ProCredit Holding, όπως όλα τα μέλη της Συμμαχίας, δεσμεύεται:

  • Να ορίσει ενδιάμεσους στόχους βάσει υποθετικών περιπτώσεων για το 2030 ή συντομότερα για τομείς προτεραιότητας
  • Να δώσει προτεραιότητα στους τομείς με τον ισχυρότερο αντίκτυπο, δηλαδή στους τομείς με τις περισσότερες και εντονότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
  • Να δημοσιεύει ετησίως τα επίπεδα και την ένταση των εκπομπών
  • Να λαμβάνει υπόψη την κορυφαία διαθέσιμη επιστημονική γνώση
  • Να ορίσει τον/τους πρώτο/πρώτους στόχο/-ους εντός 18 μηνών από την υπογραφή και να υποβάλλει εκθέσεις ετησίως στο εξής
  • Να γνωστοποιεί την πρόοδό της όσον αφορά την υλοποίηση μιας στρατηγικής μετάβασης, η οποία επανεξετάζεται σε επίπεδο Δ.Σ.

Η NZBA συγκαλείται από την Χρηματοδοτική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme Finance Initiative) και αποτελεί το τραπεζικό στοιχείο της Χρηματοοικονομικής Συμμαχίας της Γλασκόβης για Μηδενικές Εκπομπές (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), της οποίας πρόεδρος είναι ο Mark Carney, Ειδικός Εντεταλμένος των ΗΕ για την Κλιματική Δράση και Χρηματοδότηση.

Η ProCredit Holding υπερήφανα ενώνει τις δυνάμεις τις με κορυφαίους ομοτίμους του τραπεζικού κλάδου σε αυτές τις συλλογικές προσπάθειες επίτευξης ουδέτερου ισοζυγίου για τη Συμμαχία έως το 2050 το αργότερο.

«Επιδιώκουμε να επισπεύσουμε την κλιματική δράση και να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στη Νότια Αμερική και τη Γερμανία για την επίτευξη των σχεδίων μετάβασής τους. Σε συνέχεια της συμφωνίας του Παρισιού, ο όμιλος ProCredit έχει μειώσει κατά το ήμισυ τις εκπομπές του από το 2018. Έχοντας πλέον ως βλέψη να επιτύχουμε καθεστώς ουδέτερου ισοζυγίου, αναγνωρίζουμε την αξία της συνεργασίας με ομοτίμους και του καθορισμού περαιτέρω στόχων βάσει της επιστήμης. Ως εκ τούτου, θεωρούμε την Τραπεζική Συμμαχία για Μηδενικές Εκπομπές και την πρωτοβουλία Science Based Targets ως βασικούς ομολόγους για την επίτευξη του εν λόγω στόχου», εξηγεί ο Hubert Spechtenhauser, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ProCredit Holding.

Ο όμιλος ProCredit, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, υποβάλλει εκθέσεις με διαφανή τρόπο εδώ και πολλά έτη για διάφορους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες και δραστηριότητες των επιχειρηματικών του λειτουργιών που είναι προσανατολισμένες στη βιωσιμότητα σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI (Παγκόσμια Πρότυπα Αναφοράς) («βασική» επιλογή) και εντάχθηκε στη σύμπραξη «Partnership for Carbon Accounting Financials» (Σύμπραξη χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για τη λογοδοσία σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα) τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η επιχειρηματική προσέγγιση του ομίλου ProCredit όχι μόνο αποσκοπεί στη μείωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβαλλοντικού αντικτύπου, αλλά επίσης προάγει δάνεια και επενδύσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Οι τράπεζες ProCredit εστιάζουν στις τραπεζικές τους σχέσεις σε ΜΜΕ που ανταποκρίνονται στα αυστηρά πρότυπα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) και έχουν τη μεγαλύτερη δυναμική να δημιουργήσουν περιβαλλοντικά βιώσιμο πλούτο και θέσεις απασχόλησης σε τοπικές οικονομίες. Οι δανειοδοτικές δραστηριότητες των τραπεζών υποστηρίζουν ιδίως επενδύσεις σε καινοτόμες και πράσινες τεχνολογίες. Το χαρτοφυλάκιο πράσινων δανείων αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου του ομίλου.

 

Επικοινωνία με Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Andrea Kaufmann, Επικοινωνιακές Δραστηριότητες Ομίλου, ProCredit Holding, Τηλ.: +49 69 951 437 138,

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Σχετικά με την ProCredit Holding AG & Co. KGaA:

Η ProCredit Holding AG & Co. KGaA, η οποία εδρεύει στη Φρανκφούρτη Γερμανίας είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου ProCredit που είναι προσανατολισμένος στην ανάπτυξη και απαρτίζεται από εμπορικές τράπεζες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ο Όμιλος ProCredit επικεντρώνει τις επιχειρησιακές του λειτουργίες στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά δραστηριοποιείται επίσης στη Νότια Αμερική και τη Γερμανία. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο τμήμα Prime Standard του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης. Στους βασικούς μετόχους (anchor shareholders) της ProCredit Holding AG & Co. KGaA συγκαταλέγονται οι στρατηγικοί επενδυτές Zeitinger Invest και ProCredit Staff Invest (το επενδυτικό όχημα για το προσωπικό της ProCredit), η ολλανδική DOEN Participaties BV, η Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW και ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) (μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας). Ως η τελική εταιρεία του ομίλου σύμφωνα με τον γερμανικό τραπεζικό νόμο, η ProCredit Holding AG & Co. KGaA εποπτεύεται σε ενοποιημένο επίπεδο από τη γερμανική Ομοσπονδιακή Χρηματοπιστωτική Εποπτική Αρχή (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) και τη γερμανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Bundesbank). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.procredit-holding.com

Σχετικά με τη Συμμαχία:

Η ειδική, συσταθείσα από τα ΗΕ Συμμαχία Τραπεζών για Μηδενικές Εκπομπές συγκεντρώνει περισσότερες από 120 τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο των παγκόσμιων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, και οι οποίες έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν ουδέτερο ισοζύγιο για τα δανειοδοτικά και επενδυτικά χαρτοφυλάκιά τους έως το 2050. Συνδυάζοντας τη βραχυπρόθεσμη δράση με τη λογοδοσία, η εν λόγω φιλόδοξη δέσμευση καλεί τις τράπεζες να θέσουν έναν ενδιάμεσο στόχο για το 2030 ή συντομότερα, χρησιμοποιώντας εύρωστες, κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Η Συμμαχία θα ενισχύσει, επιταχύνει και υποστηρίξει την υλοποίηση των στρατηγικών απανθρακοποίησης, παρέχοντας ένα διεθνώς συνεκτικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας, με την υποστήριξη της αλληλοδιδαχής από ομοτίμους από πρωτοπόρες τράπεζες. Αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των τραπεζών στην υποστήριξη της παγκόσμιας μετάβασης της πραγματικής οικονομίας σε ουδέτερο ισοζύγιο.

Σχετικά με την πρωτοβουλία Science Based Targets:

Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) αποτελεί έναν παγκόσμιο φορέα που παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ορίζουν φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για το κλίμα. Επικεντρώνεται στην επίτευξη της επίσπευσης της μείωσης κατά το ήμισυ των εκπομπών των εταιρειών παγκοσμίως πριν από το 2030 και μηδενικών εκπομπών πριν από το 2050.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνεργασία μεταξύ του μη κερδοσκοπικού οργανισμού CDP, της Πρωτοβουλίας «Παγκόσμιο Συμβόλαιο», του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Πόρων (WRI) και του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση (WWF) και μία από τις δεσμεύσεις της συμμαχίας «We Mean Business». Η SBTi ορίζει και προάγει βέλτιστες πρακτικές στον καθορισμό στόχων βάσει επιστημονικών δεδομένων, προσφέρει πόρους και καθοδήγηση για τη μείωση των εμποδίων έγκρισης και αξιολογεί και εγκρίνει ανεξάρτητα τους στόχους των εταιρειών. www.sciencebasedtargets.org @sciencetargets