Νέα

Ο όμιλος ProCredit επιτυγχάνει βασικά ορόσημα στη συνολική στρατηγική του για τη βιωσιμότητα το 2023

22.03.2024
news
  • Δημοσίευση του Πακέτου Έκθεσης Επιπτώσεων για το οικονομικό έτος 2023
  • Το άνοιγμα του ηλιακού πάρκου της ProCredit «ProEnergy» στο Κόσοβο αποδεικνύει τη δέσμευση του ομίλου να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα
  • Τα κεντρικά γραφεία της ProCredit Bank Ukraine έλαβαν την πιστοποίηση EDGE για πράσινα κτίρια, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των κεντρικών μας γραφείων που έλαβαν αυτή τη διάκριση σε έξι
  • Ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και τα πρώτα βήματα για μια οικονομική αντίληψη χωρίς αποκλεισμούς, ενισχυμένη με την ένταξη στην Παγκόσμια πρωτοβουλία 2X
  • Στρατηγική για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών και καθορισμός βραχυπρόθεσμων επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μείωσης των εκπομπών με βάση την SBTi (Science Based Targets Initiative)

Φρανκφούρτη, 20 Μαρτίου 2024 - Ο όμιλος ProCredit, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, αξιολογεί τις δραστηριότητές του όχι μόνο από την άποψη των αναγκών των πελατών και της κερδοφορίας, αλλά και από την άποψη των δυνητικών επιπτώσεων των ενεργειών του στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η Έκθεση Επιπτώσεων που δημοσιεύθηκε σήμερα τεκμηριώνει τις επιδόσεις και τις πρωτοβουλίες του ομίλου ProCredit στον τομέα του ESG το 2023, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει θέσει η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Υποβολή Εκθέσεων (GRI). Εκτός από τη συμμόρφωσή του με αυτά τα πρότυπα και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ), ο όμιλος έλαβε υπόψη του και άλλες εθελοντικές πρωτοβουλίες, όπως το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (UNEP FI), τη Σύμπραξη για τη Χρηματοοικονομική Λογιστική του Άνθρακα (PCAF) και το Κοινό Μοντέλο Επιπτώσεων (JIM), κατά την προετοιμασία του Πακέτου της Έκθεσης Επιπτώσεων για το 2023. Η δομή της φετινής έκθεσης επικεντρώνεται στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι επενδύσεις, η πολυμορφία και η ένταξη, η πράσινη ενέργεια και η δράση για το κλίμα, και βασίζεται στους ακόλουθους πέντε ΣΒΑ του ΟΗΕ, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τον όμιλο ProCredit: ΣΒΑ 5 Ισότητα των φύλων, ΣΒΑ 7 Προσιτή και καθαρή ενέργεια, ΣΒΑ 8 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, ΣΒΑ 9 Βιομηχανία και καινοτομία, και ΣΒΑ 13 Δράση για το κλίμα.

Οι ηθικοί και περιβαλλοντικοί προβληματισμοί αποτελούν μέρος του DNA του ομίλου ProCredit από την ίδρυσή του. Αυτό το θεμέλιο έχει οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη, περιεκτική προσέγγιση της βιωσιμότητας, η οποία αντικατοπτρίζεται σε αυστηρές οικολογικές και ηθικές απαιτήσεις για την επιλογή πελατών, παρόχων υπηρεσιών, προμηθευτών και άλλων επιχειρηματικών εταίρων.

Με τα εγκαίνια του δικού μας ηλιακού πάρκου «ProEnergy» στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο Κόσοβο τον Ιούλιο του 2023, ο όμιλος ProCredit έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχεται σε 3.711 MWh και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αντιστάθμιση μελλοντικών εκπομπών εύρους 1 και εύρους 2 σε ολόκληρο τον όμιλο στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Επιπλέον, εννέα ιδρύματα της ProCredit είναι εξοπλισμένα με φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες με μέγιστη ισχύ 466 kWp. Η συνδυασμένη δυναμικότητα των φωτοβολταϊκών έργων που χρηματοδοτούνται από την ProCredit ανέρχεται σε 859 MW, επιτρέποντας στον όμιλο να συμβάλει στη μετάβαση προς τη βιώσιμη ενέργεια στις χώρες δραστηριοποίησής του. Συνολικά, πάνω από το 20% του χαρτοφυλακίου του ομίλου είναι ήδη προσανατολισμένο στην υποστήριξη των πελατών του σε επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φιλικές προς το περιβάλλον. Μεσοπρόθεσμα, το μερίδιο αυτό πρόκειται να αυξηθεί στο 25% του χαρτοφυλακίου.

Μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών συνέβαλαν στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της ProCredit το 2023 και έτσι ενίσχυσαν τη στρατηγική βιωσιμότητας του ομίλου. Το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των υβριδικών plug-in στον δικό μας στόλο οχημάτων αυξήθηκε από 52% το προηγούμενο έτος σε 61% το 2023. Επιπλέον, η ProCredit συνέχισε να διατηρεί το δημόσια προσβάσιμο δίκτυο ηλεκτρικής φόρτισης, οι σταθμοί του οποίου είναι εύκολο να βρεθούν χρησιμοποιώντας τη σχετική εφαρμογή. Το 2023, τα κεντρικά γραφεία της ProCredit Bank Ukraine στο Κίεβο έλαβαν πιστοποίηση πράσινου κτιρίου από το EDGE, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό των κεντρικών γραφείων των τραπεζών ProCredit που έχουν επιτύχει αυτή τη διάκριση σε έξι. Επιπλέον, το 2023, ο όμιλος ProCredit διατήρησε το ποσοστό ανακύκλωσης 100% για τα απορρίμματα χαρτιού και τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Το προσωπικό μας είναι απαραίτητο για την επιτυχία της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα. Πέρυσι, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε εμφανώς σε 3.951 (2022: 3.543). Εντός του εργατικού δυναμικού του, ο όμιλος ProCredit δίνει μεγάλη έμφαση σε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία, επίπεδες ιεραρχίες και ανοιχτή επικοινωνία. Για να ενισχυθεί περαιτέρω η σημασία της διαφορετικότητας και της ένταξης ως μέρος των βασικών μας αξιών, όλοι οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον Κώδικα Δεοντολογίας το 2023, το οποίο ανήλθε συνολικά σε περισσότερες από 21.600 ώρες εκπαίδευσης. Από το 2024 θα διεξάγονται σε ετήσια βάση τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Για την περαιτέρω προώθηση της ισότητας των φύλων, ο όμιλος ProCredit ανέπτυξε ένα Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων το 2023 και εντάχθηκε στην Παγκόσμια πρωτοβουλία 2X, η οποία θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκαν οι αριθμοί πίσω από τη δέσμευση του ομίλου για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες: λίγο περισσότερο από το 20% των δανείων που εκταμιεύσαμε το 2023 στους πελάτες μας που είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) έχουν υποστηρίξει άμεσα εταιρείες με τουλάχιστον 50% γυναικεία ιδιοκτησία.

Επιπλέον, η κατευθυντήρια γραμμή για βιώσιμους προμηθευτές σε επίπεδο ομίλου, η οποία καλύπτει διάφορα κριτήρια του ESG, χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο του 90% των προμηθευτών μας, εκ των οποίων το 40% χαρακτηρίστηκε ως βιώσιμο.

Ως τράπεζα που έχει δεσμευτεί για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, η ProCredit προωθεί την καινοτομία, συμβάλλει στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων και υποστηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη συσσώρευση πλούτου μέσω της ενδυνάμωσης των ΠΜΜΕ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το Κοινό Μοντέλο Επιπτώσεων, εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 193.000 θέσεις εργασίας μέσω του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Περίπου το 42% αυτών των θέσεων εργασίας καταλαμβάνεται από γυναίκες, γεγονός που υπογραμμίζει την αφοσίωσή μας στην ενσωμάτωση των φύλων. Επιπλέον, το 7% των θέσεων εργασίας ενισχύει τη νεολαία, μειώνοντας έτσι τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού και προωθώντας την οικονομική πρόοδο στις χώρες δραστηριοποίησής μας.

Ως μέλος της Τραπεζικής Συμμαχίας για Μηδενικές Εκπομπές (Net-Zero Banking Alliance), ο όμιλος ProCredit έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050, με βάση τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και σε συνδυασμό με την SBTi. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθορίστηκαν πέρυσι με τη μέθοδο SBTi και επικυρώθηκαν πρόσφατα από την SBTi ως επιστημονικά ορθοί και σύμφωνοι με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι του ομίλου ProCredit περιλαμβάνουν τη δέσμευση να μειώσει τις δικές του εκπομπές (εύρους 1 και εύρους 2) κατά 42% έως το 2030, με έτος βάσης το 2022. Επιπλέον, ο όμιλος θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των προσπαθειών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές των πελατών που συμβάλλουν περισσότερο στις εκπομπές εύρους 3. Το πρώτο μέρος του στόχου εύρους 3 της ProCredit Holding είναι να συνεργαστεί με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κυρίως στους τομείς της γεωργίας και της μεταποίησης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 28% των εκπομπών στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, για να τις βοηθήσει να θέσουν τους δικούς τους επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους έως το 2027. Το δεύτερο μέρος του στόχου εύρους 3 της ProCredit είναι η δέσμευση να συνεχίσει να χρηματοδοτεί αποκλειστικά έργα ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2030. Μόλις διατεθούν οι κατευθυντήριες γραμμές της SBTi για τον καθορισμό μακροπρόθεσμων στόχων καθαρών μηδενικών εκπομπών, η ProCredit θα επικυρώσει επίσης τους μακροπρόθεσμους στόχους της από την SBTi.

Ο κ. Hubert Spechtenhauser, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ProCredit Holding AG, σχολίασε: «Με την πιο πρόσφατη επικύρωση των βραχυπρόθεσμων στόχων μας για τη μείωση των εκπομπών από την SBTi έχουμε επιτύχει ένα ακόμη ορόσημο στη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα. Ως εμπορική τράπεζα για ΜΜΕ, δεσμευόμαστε ιδιαίτερα να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στη μετάβασή τους σε πιο αποδοτικές και λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η έβδομη Έκθεση Επιπτώσεών μας αποδεικνύει ότι προωθούμε με επιτυχία την κατευθυντήρια αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης σε διάφορα επίπεδα και μέσω πολυάριθμων δράσεων».

Το Πακέτο Έκθεσης Επιπτώσεων 2023 αποτελείται από δύο μέρη. Η ίδια η Έκθεση Επιπτώσεων παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση της στρατηγικής βιωσιμότητας της ProCredit Holding, καθώς και των επιδόσεων βιωσιμότητας, των πρωτοβουλιών και των στόχων της για το μέλλον, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τους πέντε ΣΒΑ που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η Έκθεση Επιπτώσεων συμπληρώνεται από το Δελτίο Δεδομένων της Έκθεσης Επιπτώσεων, το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλει στη συνεχή βελτίωση και τη συγκρισιμότητα των εκθέσεων.

Στην Ετήσια Έκθεση, που δημοσιεύεται επίσης σήμερα, θα δημοσιοποιηθούν πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα Ε1 «Κλιματική αλλαγή» και S1 «Ίδιο εργατικό δυναμικό», τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως σχετικά, ως το πρώτο βήμα προς την υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS), τα οποία θα αποτελέσουν το κανονιστικό πλαίσιο για τον όμιλο ProCredit στον τομέα της βιωσιμότητας στο μέλλον. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με περαιτέρω πρότυπα ESRS θα ακολουθήσει στη δημοσίευση για το οικονομικό έτος 2024. Αυτή θα περιλαμβάνει επίσης τα ευρήματα ενός διπλού ελέγχου σημαντικότητας σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για την Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD).

ΤοΠακέτο Έκθεσης Επιπτώσεων  2023 του ομίλου ProCredit καθώς και η Ετήσια Έκθεση 2023 είναι διαθέσιμα από σήμερα στην ιστοσελίδα της ProCredit Holding στην ενότητα Σχέσεις Επενδυτών στη διεύθυνση:

https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/non-financial-reports/ και https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/

 

Επικοινωνία

Andrea Kaufmann, Επικοινωνιακές Δραστηριότητες Ομίλου, ProCredit Holding, Τηλ.: +49 69 951 437 138,

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Σχετικά με την ProCredit Holding AG

Η ProCredit Holding AG, με έδρα τη Φρανκφούρτη στη Γερμανία, είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου ProCredit με προσανατολισμό στην ανάπτυξη, ο οποίος αποτελείται από εμπορικές τράπεζες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Εκτός από την ισχυρή επιχειρησιακή δράση του ομίλου στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, ο όμιλος ProCredit δραστηριοποιείται επίσης στη Νότια Αμερική και τη Γερμανία. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο τμήμα Prime Standard του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης. Στους κύριους μετόχους της ProCredit Holding AG συγκαταλέγονται οι στρατηγικοί επενδυτές Zeitinger Invest GmbH και ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG (το επενδυτικό όχημα για το προσωπικό της ProCredit), η Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW, η ολλανδική DOEN Participaties BV και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Υπό το καθεστώς της «επικεφαλής εταιρείας» σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί τραπεζών και ως μητρική εταιρεία του ομίλου χρηματοπιστωτικών συμμετοχών της ProCredit, η ProCredit Holding AG εποπτεύεται σε ενοποιημένο επίπεδο από την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Γερμανίας (BaFin) και τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Bundesbank). Για πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.procredit-holding.com/