Χρηματοδότηση Εμπορίου

Χρηματοδότηση Εμπορίου

Ως τράπεζα που υποστηρίζει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γνωρίζουμε τη σημασία του να αναπτύσσετε επαγγελματικές και αξιόπιστες σχέσεις με τους εταίρους σας, ανεξάρτητα από το εάν δραστηριοποιούνται εντός ή εκτός της χώρας.

Για το λόγο αυτό, προσφέρουμε μια σειρά χρηματοοικονομικών λύσεων που παρέχουν ασφάλεια στη επαγγελματική σχέση με τους συνεργάτες σας.

Τραπεζική Εγγύηση

Τι είναι η τραπεζική εγγύηση;

Η τραπεζική εγγύηση αποτελεί χρηματοοικονομικό εργαλείο που διασφαλίζει την έγκαιρη πληρωμή των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών. 

Το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό εργαλείο εγγυάται την εκπλήρωση των συμβατικών όρων και  προασπίζεται τα συμφέροντα τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή (αναθέτοντα και αναδόχου). Η εκδότρια τράπεζα εγγυάται ότι, σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά του πελάτη, θα καταβάλλει το καθορισμένο στην εγγύηση χρηματικό ποσό στο δικαιούχο.

 

Παράδειγμα

Ασχολείσαι με το εμπόριο επίπλων και λαμβάνεις προϊόντα από ένα συγκεκριμένο προμηθευτή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προτείνεις αναβολή πληρωμής, π.χ. με προθεσμία 60 ημερών από την τιμολόγηση. Ο προμηθευτής συμφωνεί να πραγματοποιεί τακτικές παραδόσεις με προθεσμιακή πληρωμή, καθώς η εγγύηση διασφαλίζει ότι η τράπεζά σου θα πραγματοποιήσει την πληρωμή, σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης από μέρους σου των υποχρεώσεών πληρωμών που έχεις αναλάβει. Με την έκδοση τραπεζικής εγγύησης, αναλαμβάνουμε την αμετάκλητη δέσμευση να καταβάλουμε τα συμφωνηθέντα χρηματικά ποσά, σε περίπτωση που αδυνατείς να καλύψεις τις συμβατικές σου υποχρεώσεις με τον προμηθευτή σου.

Με τον τρόπο αυτό, εσύ λαμβάνεις τα προϊόντα με όρους προθεσμιακής πληρωμής, και ο συνεργάτης σου εξασφαλίζεται ότι θα λάβει το τίμημα για τα προϊόντα που παραδίδει.

Είδη εγγυήσεων

 • Εγγύηση πληρωμής
 • Εγγύηση ορθής εκτέλεσης
 • Εγγύηση για την καταβολή τελωνειακών δασμών
 • Παροχή εγγύησης για προκαταβολή
 • Άλλο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και της επιχείρησης
Έξοδα Βλέπε τον Τιμοκατάλογο Νομικών Προσώπων της ProCredit Bank
Υπέρ Δικαιούχων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Ασφάλεια Αξιολόγηση BBB-(Fitch)

 

Еνέγγυα πίστωση

Τι είναι ενέγγυα πίστωση;

Ενέγγυα πίστωση είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που εγγυάται την πληρωμή, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που βαρύνουν τα μέρη σε μια επιχειρηματική συμφωνία.

Στο πλαίσιο επιχειρηματικών σχέσεων, ο αγοραστής συχνά προκαταβάλλει το συμφωνηθέν τίμημα, φέροντας έτσι τον κίνδυνο να μη λάβει εγκαίρως τα προϊόντα ή να λάβει προϊόντα διαφορετικής ποιότητας από τα περιγραφόμενα στη συμφωνία με τον προμηθευτή. Σε άλλη περίπτωση, ο πωλητής αποστέλλει πρώτα το εμπόρευμα και κατόπιν αναμένει την καταβολή του τιμήματος, φέροντας τον κίνδυνο καθυστέρησης της καταβολής αυτής ή άλλων προβλημάτων συνδεδεμένων με την εν λόγω συναλλαγή.    

Με την ενέγγυα πίστωση, η τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον πωλητή το συμφωνηθέν τίμημα, εφόσον αυτός πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ενέγγυα πίστωση. Για την εκτέλεση της πληρωμής, η τράπεζα ζητά να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα από το δικαιούχο (πωλητή), ως απόδειξη παράδοσης των προϊόντων, συμφώνως προς τους όρους που συμφωνήθηκαν και την εκτιθέμενη στην ενέγγυα πίστωση μέθοδο.

Παράδειγμα

Η επιχείρησή σου δραστηριοποιείται στο εισαγωγικό εμπόριο. Η ενέγγυα πίστωση που εκδίδεται από την ProCredit Bank σου επιτρέπει να αποφύγεις τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων μεταφοράς προϊόντων από την πλευρά του πωλητή, με όρους που περιγράφονται στην ενέγγυα πίστωση. Οι εν λόγω όροι καθορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε ο συνεργάτης σου να λάβει το τίμημα για τις υπηρεσίες που έχει ήδη παράσχει.

Εάν η επιχείρησή σου δραστηριοποιείται στο εξαγωγικό εμπόριο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ενέγγυα πίστωση προς αποφυγή κινδύνου μη καταβολής σε εσένα του συμφωνηθέντος τιμήματος. Με την ενέγγυα πίστωση, δε χρειάζεται να λάβεις υπόψη την οικονομική κατάσταση του συνεργάτη σου (αγοραστή) κατά τη σύναψη της μεταξύ σας σύμβασης, καθώς η τράπεζα θα εξασφαλίσει την πληρωμή.

Είδη ενέγγυων πιστώσεων

 • Ενέγγυα πίστωση όψεως
 • Προθεσμιακή καταβολή
 • Μη μεταβιβάσιμη ενέγγυα πίστωση
 • Μεταβιβάσιμη ενέγγυα πίστωση
 • Πίστωση ετοιμότητας
 • Ενέγγυα πίστωση εισαγωγών/εξαγωγών
Έξοδα Βλέπε τον Τιμοκατάλογο Νομικών Προσώπων της ProCredit Bank
Υπέρ Δικαιούχων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Ασφάλεια Αξιολόγηση BBB-(Fitch)

Συλλογή δικαιολογητικών εγγράφων

Τι είναι η συλλογή δικαιολογητικών εγγράφων;

Συλλογή δικαιολογητικών εγγράφων είναι ένα εργαλείο πληρωμών που χρησιμοποιείται στο παγκόσμιο εμπόριο. Μειώνει τους κινδύνους που βαρύνουν τόσο των εισαγωγέα (αγοραστή) όσο και τον εξαγωγέα (πωλητή).

Συχνά ο αγοραστής ανησυχεί ότι αν προκαταβάλλει το τίμημα, το εμπόρευμα μπορεί να μην παραδοθεί. Ενώ ο πωλητής ανησυχεί για τυχόν προβλήματα με την καταβολή του τιμήματος σε περίπτωση αποστολής των εμπορευμάτων εκ των προτέρων. Η συλλογή δικαιολογητικών εγγράφων χρησιμοποιείται για την αποφυγή σχετικών ζητημάτων.

Παράδειγμα

Στις περιπτώσεις πληρωμών αυτού του τύπου, ο εξαγωγέας υποβάλλει τα έγγραφα αποστολής των παραδοτέων εμπορευμάτων στην τράπεζά του. Ο εξαγωγέας αναθέτει σε αυτή να αποστείλει τα εν λόγω έγγραφα στην τράπεζα του εισαγωγέα, αναφέροντας τους όρους υπό τους οποίους η τράπεζα του αγοραστή δύναται να τα παραδώσει στον πελάτη της. Συνήθως, η τράπεζα λαμβάνει σχετική οδηγία να παραδώσει τα έγγραφα μόνο κατόπιν εκτέλεσης πληρωμής από τον αγοραστή στον εξαγωγέα. Με αυτό τον τρόπο, ο εξαγωγέας είναι σίγουρος ότι ο αγοραστής δε έχει τη δυνατότητα να λάβει τα εμπορεύματα πριν την καταβολή της σχετικής πληρωμής. Αντίστοιχα, ο αγοραστής είναι βέβαιος ότι το άλλο μέρος έχει καλύψει τα έξοδα αποστολής των εμπορευμάτων, τα οποία βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον προορισμό τους.   

Επιπροσθέτως, η συλλογή δικαιολογητικών εγγράφων δίδει την επιλογή της προθεσμιακής πληρωμής.

Είδη

 • Συλλογή δικαιολογητικών εγγράφων εισαγωγών
 • Συλλογή δικαιολογητικών εγγράφων εξαγωγών
Έξοδα Βλέπε τον Τιμοκατάλογο Νομικών Προσώπων της ProCredit Bank
Υπέρ Δικαιούχων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Ασφάλεια Αξιολόγηση BBB-(Fitch)