Χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η χορήγηση δανείων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ΜΜΕ. Η χρηματοδότηση ΕΣΠΑ χορηγείται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους - χαμηλότερα επιτόκια, λιγότερες απαιτήσεις εξασφάλισης και τέλη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μερικώς μη επιστρεπτέα επιδότηση. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία να αναπτύξεις την επιχείρησή σου. Ο δικός σου Σύμβουλος Επιχειρήσεων της ProCredit Bank θα σε καθοδηγήσει, προκειμένου να επιλέξεις τον τύπο χρηματοδότησης που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σου.

ESIF EAFRD

Το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές.

Η χρηματοδοτική στήριξη παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Ο σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή/και των επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Αυτή η σύμβαση χρηματοδότησης επωφελείται από την εγγύηση που χορηγείται από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτείται από παρεχόμενα κεφάλαια του Ελληνικού κράτους, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση γεωργών, κτηνοτρόφων και μεταποιητικών επιχειρήσεων, σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους ώστε να αναπτύξουν τις εκμεταλλεύσεις ή τις επιχειρήσεις τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.

Η δανειακή διευκόλυνση προορίζεται να υποστηρίξει τις επενδύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες δύο δράσεις:

      4.1.4 Υποστήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων)

      4.2.4 Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων (επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με τα τελικά προϊόντα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι). 

 


Το δάνειο χρηματοδοτεί επιλέξιμες επενδύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΓΤΑΑ και των εκτελεστικών πράξεών του. Πιο συγκεκριμένα:

•Δαπάνες αγοράς υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων

•Το κεφάλαιο κίνησης περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο του επενδυτικού έργου, για ποσό που δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ή το 30% του συνολικού ποσού των επιλέξιμων δαπανών για την επένδυση, όποιο ποσό από τα δύο είναι υψηλότερο.


Ο σκοπός της δανειακής διευκόλυνσης είναι να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα, οι οποίες επενδύουν στις δραστηριότητές τους, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες βιωσιμότητας και ανάπτυξης των γεωργικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα μέσω άμεσων οικονομικών οφελών στις απαιτήσεις εμπράγματης ασφάλειας και στο επιτόκιο:

Ποσό   10.000 - 5.000.000
ευρώΔιάρκεια δανείου   1-15 έτη
Επιτόκιο   προνομιακό επιτόκιο
Αμοιβή   σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της τράπεζας για νομικά πρόσωπα
Εμπράγματες ασφάλειες   απαιτείται 50% χαμηλότερη εμπράγματη ασφάλεια

Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.Υπόβαλλε ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση www.ependysis.gr και καταχώρισε την ProCredit Bank ως συνεργαζόμενη τράπεζα. 

2.Με τον μοναδικό αριθμό εγγραφής σου, για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε με τον Σύμβουλο εταιρικών πελατών σου ή με το κέντρο επικοινωνίας μας στο 2316 00 88 40.

ESIF ERDF Greece Guarantee Fund

Η ProCredit Bank σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμμετέχει στο νεοσύστατο Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ), χρηματοδοτώντας επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Ο στόχος του ΤΕ είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ - προσφέροντας προστασία σε πιθανές απώλειες- που παρέχει το ΕΤαΕ σε νεοσύστατα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους, σε επιλέξιμες ΜμΕ στην Ελλάδα.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκότερους όρους σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κυρίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες αλλά και πιο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.

Οι χρηματοδοτήσεις προορίζονται να καλυψουν τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

1)      Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία

2)      Κεφάλαιο κίνησης

3)      Μεταβίβαση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε επιχειρήσεις υπό τον όρο ότι η μεταβίβαση πραγματοποιείται μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών.

Επιπλέον, οι ΜμΕ πρέπει να είναι είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του κανονισμού De Minimis.

Ποσό Έως 1 875 000 ΕΥΡΩ
ΕυρώΔιάρκεια δανείου τουλάχιστον 1 έτος
Επιτόκιο προνομιακό επιτόκιο
Αμοιβή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της τράπεζας για νομικά πρόσωπα
Εμπράγματες ασφάλειες απαιτείται 50% χαμηλότερη εμπράγματη ασφάλεια

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.Υπόβαλλε ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση www.ependysis.gr και καταχώρισε την ProCredit Bank ως συνεργαζόμενη τράπεζα. 

2.Με τον μοναδικό αριθμό εγγραφής σου, για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε με τον Επιχειρηματικό σου Σύμβουλο ή με το τηλεφωνικό κέντρο στο 2316 00 88 40.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ) συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).